user::cad619a0-655d-41f2-a580-429a3caf342f

UP10TION - Clip 12495340718

UP10TION 2018-12-07 00:15:05 2

Top Doc

[#업텐션] #VLIVE #같이먹어요 완밥 성공! 오늘 밤도 굿나잇??pic.twitter.com/dI8Pt3eSG7SG7


 

[쿤]드디어 첫 방!! 허니텐!!!응원 많이 해주세요❤️❤️ pic.twitter.com/b8MhVMEUnr

[#웨이] 와! 웨이템! 와! 내 밥! 정말 맛있습니다♡ pic.twitter.com/NfInQodRWk

잘먹겠습니다! pic.twitter.com/EBb5DUtQdr

잘 먹었습니다!❤️???pic.twitter.com/Phbk02E1Jk02E1Jk

생방잘하구 올게요❤️❤️❤️ 오늘도 밥 맛있게 먹었습니다❤️#업텐션 #up10tion #환희??pic.twitter.com/TIgMwjneTAeTA

오늘 하루 수고했어요 #같이먹어요 에서 보아요:)!!<3 pic.twitter.com/ztaeiF7uiL

[#업텐션] #VLIVE #같이먹어요 완밥 성공! 오늘 밤도 굿나잇??pic.twitter.com/dI8Pt3eSG7SG7

푹 자고 내일보아요 ♡ 양치하는거 깜빡하지 말구! pic.twitter.com/VLwL6nTnR6

잠시 후 #MBC #쇼음악중심 에서 도망자로 변신한 #업텐션#Blue_Rose 무대가 펼쳐집니다! 모두 본방사수 :) pic.twitter.com/6yc5ZdTHLa

도망자 업텐션 어떠셨나요?! pic.twitter.com/mzVZeNgyDH